Avís legal

Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

La titular d'aquesta web és:
Identitat: Associació de Comerç i Turisme de La Vall de Camprodon
NIF: G-17329293
Adreça:  Coworking La Cooperativa, local 4 - 17867 Camprodon
Tel.: 609 546 303
Email: hola@valldecamprodon.online

Condicions d'ús
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de l'Associació de Comerç i Turisme de La Vall de Camprodon..

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que l'Associació de Comerç i Turisme de La Vall de Camprodon actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a l'Associació de Comerç i Turisme de La Vall de Camprodon.

L'Associació de Comerç i Turisme de La Vall de Camprodon no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.

L'Associació de Comerç i Turisme de La Vall de Camprodon es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.er fuero que por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.